KLUBBEN / MÅL OG STRATEGIER


MÅL OG STRATEGIER FOR SKIEN ROTARY KLUBB 2018 – 2019 (Redigert lett 23092018)


AG – navn                              Per Simon Mustvedt       

Presidentens navn                Brita Straume

STATUS

Antall medlemmer 01.07.2018  

51

Antatt antall medlemmer pr 30.06.2018

51

Antatt tap av medlemmer i 2017-2018

5

Antatt opptak av nye medlemmer i 2016-17

3

Klubbens mål for antall medlemmer pr 31.03.2019

54

Antall menn     status pr. i dag

44

Antall kvinner status pr. i dag

7

Prosentandel kvinner

12,7%

Gjennomsnittsalder

66,6


1. KLUBBEN


Rekruttere nye og beholde medlemmer

Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Per Simon MustvedtAngi kort klubbens strategi for å rekruttere og beholde medlemmer:

 

 1. Gode og interessante foredrag
 2. Godt og inkluderende kameratskap – høy trivselsfaktor – motivasjon for å stille på møtene og gjøre en felles innsats. Skape en god arena for å ha det sosialt og knytte gode nettverk
 3. Bevisst rekruttering av yngre medlemmer og oppfølging av dem i klubben
 4. Viser til Elin Tveits kartlegging og møtet/metode i klubbenOpplæring


 Ansvarlig for klubbens opplæringsarbeid: Brita Straume


Hva er de viktigste opplæringsmålene for klubb i år?

 • Lære opp, stimulere til komitearbeid.
 • «Bli kjent med Rotary» Vic i Porsgrunn

Hvordan skolerer klubben nye medlemmer?

 

 • Vi «Bli kjent med Rotary» og kurstilbudene i distriktet. Litt rotaryinfo på medlemsmøtene, f.eks. i «3 minutt»
 • Bare små drypp. Komitearbeid. Små drypp av rotaryinfo på hvert møte.

Hvordan planlegger klubben å skolere framtidige komiteledere? (for eksempel delta på distriktets kurs)

 • Via «Bli kjent med rotary» og de kurs som tilbys fra distriktet, eks. TRF/medlem.

Hvilke kurs/seminarer i distriktet planlegger klubben å delta på? (TRF-kurs, Medlemsutvikling mm.)

 • PETS, «bli kjent med Rotary», kurs i medlemsutvikling. TRF

Hvilke andre kurstilbud ønsker

klubben fra distriktet.

 • «Bli kjent med rotary»
 • Regnskap Visma program


Administrasjon


Er klubbens økonomi god?

 

 • Ja. Bruttoføring av regnskapet er viktig—også fra hyggekveldene (mva fritak)

Har du en plan for hvordan du vil lede møtene i klubben? Hvordan?

 

 • Ryddig og inkluderende. Skape trivsel: «Se» hvert og en av medlemmene, stå og ta imot/ønske velkommen til møtene.
 • Innføre «3 min.», småfryppsinfo om Rotary, informasjon fra klubbene.
 • Bra foredrag (kunngjøringer) God  teknisk support for fordragsholdere.

Planlegger du månedlige styremøter?

Datofestet for hele presidentåret?

 • Nei, etter behov.

Hvordan foregår informasjonsflyten i klubben?

 • Pr. e-post, ukebrev og bruk av Facebook og hjemmeside.
 • Klubbinfo ved oppstart av medl.møtene

Hvilke komitéer har klubben og hvor mange møter har komiteen pr år

 • Adm./programkomite
 • Medlemskap, rekruttering, kameratskap, fest
 • Kommunikasjon/ukebrev/hjemmeside/sosiale medier
 • Serviceprosjekter, lokale og internasjonale prosjekter
 • TRF/YEO
 • Antall møter legges opp etter behov.


 

Beskriv kort hva du vil vektlegge i ditt presidentår

 • Trivsel i klubben. Inkludering, trivsel, godt humør/humor.
 • Aktive komiteer, for å stimulere nettverksbygging, og det sosiale, gjennom å-komme sammen mer «privat».
 • At medlemmene får lyst til å komme på møtene
 • Bli «sett» - i direkte og overført betydning, refleks
 • Delegere arbeidsoppgaver
 • Ikke bare vin, som øverste hedersbevisning som takk for innsats.
 • Motivere til ungdomsutveksling
 • Alle medlemmer aktiviseres for å få nye medlemmer.
 • Organisere at noen medlemmer besøker andre klubber i distrikt 2290
 • Kameratskap og engasjement.

 

Behov for hjelp fra distriktet:

 

 1. Arrangere «Bli kjent med Rotary


2. HUMANITÆR INNSATS


 Distriktets mål for bidrag til TRF

Årlige Programfond (APF) i 2016-17 er minst 65 USD pr. medlem.

Klubbens mål for Årlige Programfond (APF) i 2016-17

50 USD pr. medlem. (dagens dollarkurs er høy)

Serviceprosjekter


Hvilke lokale prosjekter vil klubben arbeide med?

 

 

 

1.      Gjerpen sykehjem, turgåing hver mandag formiddag

2.      Bidra til turistlagets turtilbud for flyktninger

3.      Språk for flyktninger

4.      Aktivitetsvenn i nærmiljøet for mennesker som ar behov for sosial kontakt utover familie og hjelpeapparat. Individuelt og når det passer, i helger, ferier, i løpet av dagen. Mål to ganger pr. måned.

5.      Være representert i organisering av årets tv. Røde Kors.

6.      Aktivitetsdag for kreftrammede og hjertesyke barn med familier i samarbeid med Grenland flyklubb.

7.      Ungt Entreprenørskap.

Angi finansieringsmuligheter:

eks.

 1. Frivillighet/dugnad
 2. Sponsing
 3. Støtte fra medlemmer og samarbeidende organisasjoner

Hvilke internasjonale prosjekter ønsker klubben å arbeide med?

 1. Litauen: Fortsette eksisterende i distrikt 2290
 2. Kenya: Barnas fredsprisprosjekt, frukttrær, kaniner

Angi finansieringsmuligheter:

 

 1. Egenandel
 2. GlobalGrants

Hva vil klubben gjøre for å bidra til å sluttføre bekjempelsen av Polio? (End Polio Now)

 1. Betaler andel.
 2. Aktiviteter som kan gi øremerkede midler
 3. Synliggjøre Rotarys medvirkning og innsats.


Aktivitetsprogram for ungdom


Ansvarlig for klubbens ungdomssatsing/ CYEO:Tor Moripen/Ole Johnny Hansen

Hvilke aktiviteter vil klubben sende deltagere til/delta i:

RYLA X       Ungdomsutveksling  X                 Summercamp                  Georgiastipend  

World Affairs Seminar/reisestipend    Master fredsstudier- stimulere til å finne egnede kandidater

 3. OMDØMME

Ansvarlig for klubbens PR og omdømmearbeide: Brita Straume

PR-prosjekter


Har klubben planer for markedsføringstiltak i aviser, radio, sosiale medier?

Ikke reklame, men redaksjonell omtale

Antall oppslag/omtaler i aviser, radio, sosiale medier?

 

 

Ikke spesielt antall, men når vi er med på noe positivt i samfunnet bør vi sørge for å fortelle om det. Eks. at klubben tar samfunnsansvar i forbindelse med høstens tv innsamling.

Har klubben planer for lokale arrangement for å synliggjøre Rotary?

 

 

Fly for kreftrammede barnefamilier

Flyktningbistand: turer og språk

Aktivitetsdag for kreft og hjerterammede barnefamilier

Videreutvikling av klubbens hjemmeside?

Er den levende og oppdatert?

Er den det visitkortet den burde være?

Oppegående innen 2016/17. Utvikles i samsvar med distriktets nye mal.

Etablere rutiner rundt- driftsrutiner, ikke noe enmannsverk.

Har klubben/vil klubben opprette en aktiv facebookside?

Er gjort. Bør være flere i et nettverk. Brukerveiledning hvordan vi best gjør nytte den.

Annet

 

 


 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Håndverkeren
Adresse: Cort Adelers gate 1
Postnummer: 3722
Sted: Skien
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

ODD – Klar for en ny sesong v/Jan Frode Nornes
27. feb. 2019, 19.00

Vi står nå foran en ny sesong i Eliteserien i fotb ...

Det er mikrobene som vil ha det siste ordet v/ Jörn Klein
6. mar. 2019, 19.00

Vår egen ekspert på mikrobiologi, Jörn Klein, gjør ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...